Dokumenty

Město Šlapanice využilo možnost nového programového období Evropské unie a požádalo na začátku ledna 2016 o dotaci Operační program Zaměstnanost na vybudování a dvouletý provoz dětské skupiny pod názvem „Školička Sokolík“. Žádost byla podána v rámci prioritní osy 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a byla úspěšná. Cílem tohoto programu je zajistit docházku dětí, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Proto musí být splněno, že minimálně jeden z pečujících rodičů dítěte navštěvujícího zařízení je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, studuje, nebo si zaměstnání hledá.

Péče o dítě v dětské skupině je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb. Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Pečující osoby v dětské skupině musí být odborně způsobilé. Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu a poskytovat služby pouze na základě písemné smlouvy se zákonným zástupcem.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Školička Sokolík je rodinného typu, se sídlem v nově zrekonstruovaných prostorách sokolovny s dětským hřištěm. Dětem je k dispozici nově vybavená, samostatná místnost s vlastním sociálním zařízením a výdejna jídla. Při zápisu je možnost prohlédnutí navrhované rekonstrukce v projektové dokumentaci. Rekonstrukce proběhla v letních měsících v roce 2016 a provoz byl zahájen od 1. 9. 2016.

Předpokladem k úspěšnému zařazení dítěte je řádně vyplněná přihláška s potvrzením zaměstnavatele a potvrzení od lékaře.

Své případné dotazy adresujte, prosím, na e-mailovou adresu: skolicka.sokolik@seznam.cz.